Tiểu sử

Your Name

YourName.ename.vn

Trang tiểu sử này được tạo và cập nhật bởi History.vn cho những người có nhân hiệu Ename.vn. Vui lòng cảnh báo những thông tin sai sự thật trên website này cho Report.History.vn để chúng tôi điều chỉnh kịp thời. 

Thông tin

Họ Tên: Your Full Name

Website: YourName.Ename.vn

Tiểu sử: YourName.History.vn

Ý kiến: YourName.opinion.vn

Năng lực: YourName.Capacity.vn

Thiện nguyện: YourName.Sponsor.vn

Than phiền về người này: YourName.Complain.vn

Lời tiễn biệt: YourName.RIP.vn


Những người thân thích

Người thân

Cha ruột: Name.Architect.vn - Full Name

Mẹ ruột: Name.Lecturer.vn - Full Name

Anh trai: Name.Engineer.vn - Full Name

Chị gái: Name.Teacher.vn - Full Name

Cố vấn

Name.Architect.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.Lecturer.vn - Full Name từ 4/1998 đến 7/2006

Name.Engineer.vn - Full Name từ 4/2006 cho đến nay

Sư phụ

Name.Architect.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.Lecturer.vn - Full Name từ 4/1998 đến 7/2006

Name.Engineer.vn - Full Name từ 4/2006 cho đến nay

Đệ tử

Name.Student.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.UAH.Architec.vn - Full Name từ 4/1998 cho đến nay

Bạn bè và đồng nghiệp

Name.Student.vn - Full Name 

Name.UAH.Architec.vn - Full Name