Thời học cấp 2

1979 - 1983

Tiểu sử giai đoạn này được cập nhật bởi gia đình bạn, bởi Cộng đồng học sinh Pupil.vnCộng đồng giáo viên Teacher.vn. Ngoài ra, tiểu sử của bạn còn có thể được cập nhật bởi những cộng đồng khác như Designer.vn, Singer.vn, Artists.vn, Engineer.vn ... nếu bạn tham gia vào những cộng đồng này ngay từ khi còn nhỏ.

Lớp 6

Nếu bạn sống tại Hà Nội, Các giáo viên thuộc Cộng đồng giáo viên Hà Nội HN.Teacher.vn sẽ cập nhật những mốc thời gian và sự kiện đáng nhớ kèm theo những hình ảnh và video về bạn trong phần này

Lớp 7

Nếu bạn sống tại Hà Nội, Các giáo viên thuộc Cộng đồng giáo viên Hà Nội HN.Teacher.vn sẽ cập nhật những mốc thời gian và sự kiện đáng nhớ kèm theo những hình ảnh và video về bạn trong phần này

Lớp 8

Nếu bạn sống tại Hà Nội, Các giáo viên thuộc Cộng đồng giáo viên Hà Nội HN.Teacher.vn sẽ cập nhật những mốc thời gian và sự kiện đáng nhớ kèm theo những hình ảnh và video về bạn trong phần này

Lớp 9

Nếu bạn sống tại Hà Nội, Các giáo viên thuộc Cộng đồng giáo viên Hà Nội HN.Teacher.vn sẽ cập nhật những mốc thời gian và sự kiện đáng nhớ kèm theo những hình ảnh và video về bạn trong phần này

Hoạt động tại Cộng đồng Designer.vn

Nếu bạn tham gia vào Cộng đồng nghề nghiệp nào từ khi còn nhỏ thì cộng đồng đó sẽ cập nhật những mốc thời gian và sự kiện đáng nhớ kèm theo những hình ảnh và video về bạn trong phần này