Trang lược sử này được tạo và cập nhật bởi History.vn cho các tổ chức của YourName.bidanh.com. Vui lòng cảnh báo những thông tin sai sự thật trên website này cho Report.History.vn để chúng tôi điều chỉnh kịp thời. 

Thông tin

Tổ chức này được thành lập bởi YourName.Bidanh.com ngày 22/2/2021

Đã tài trợ: YourNAME.Sponsor.vn

Than phiền về tổ chức này: YourNAME.complain.vn

Cảnh báo về tổ chức này: YourName.warning.vn

Danh tiếng

Lưu bút của cá nhân

Dưới đây là lưu bút của những người đã từng học tập và làm việc tại tổ chức này:

Name1.BiDanh.com/luubut-brand

Name2.BiDanh.com/luubut-brand

Name3.BiDanh.com/luubut-brand

Lưu bút của các tổ chức

Dưới đây là lưu bút của những tổ chức đã từng hợp tác cùng tổ chức này:

Brand1.Assoc.vn/luubut-brand

Brand2.Assoc.vn/luubut-brand

Brand3.Assoc.vn/luubut-brand

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 12/2/2022 - Sự kiện thứ nhất

Ngày 12/2/2022 - Sự kiện thứ nhì