YourName.Ename.vn

Các tổ chức đã kết nạp thành viên YourName.bidanh.com

Lưu ý

Danh sách các tổ chức trong trang này do thành viên Name.bidanh.com yêu cầu History.vn cập nhật. Những tổ chức khác không có mặt trong trang này nhưng tự tạo tên miền Name.Domain.com thì có thể đó là thẻ thành viên giả mạo vì chưa được sự thừa nhận chính thức của thành viên Name.bidanh.com.

Thông tin thành viên

Họ và tên: Your Full Name

Ename: YourName.Ename.vn

Bí danh / website: YourName.bidanh.com

Tiểu sử: YourName.History.vn

Các cộng đồng

Khi thành viên tham gia vào các cộng đồng liên kết với Ename.vn thì sẽ được History.vn cập nhật vào phần này

Name.Student.vn - Thành viên của cộng đồng sinh viên Student.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022

Name.UAH.Student.vn - Thành viên của cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022

Name.Engineer.vn - Thành viên của cộng đồng kỹ sư Engineer.vn từ ngày 22/10/2022 đến nay

Name.UAH.Engineer.vn - Thành viên của cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn từ ngày 22/10/2022 đến nay

Name.ABC.Engineer.vn - Thành viên của cộng đồng kỹ sư ABC.Engineer.vn từ ngày 22/10/2022 đến nay. Xem lưu bút của tổ chức này tại ABC.Engineer.vn/luubut-yourname

Các tổ chức giáo dục

Nội dung trong phần này được cập nhật theo yêu cầu của thành viên

Name.UAH.edu.vn - Sinh viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022

Name.UAH.edu.vn - Giảng viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn từ ngày 22/10/2022 đến nay

Các doanh nghiệp

Nội dung trong phần này được cập nhật theo yêu cầu của thành viên

Name.UAH.vn - Nhân viên của công ty UAH.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022

Các tổ chức khác

Nội dung trong phần này được cập nhật theo yêu cầu của thành viên

Name.ABC.vn - Thành viên của tổ chức ABC.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022