Các tổ chức đã tham gia


Trang này chỉ tổng hợp các tổ chức có liên kết với History.vn

Các tổ chức trong phong trào Thức Giấc

Từ ngày 22/10/2021 đến nay: tham gia phong trào Thức Giấc và có thẻ thành viên Name.ThucGiac.com

Từ ngày 2/3/2022 - 4/5/2022: tham gia vào cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn và có thẻ thành viên Name.UAH.Student.vn

Từ ngày 2/5/2022 đến nay: tham gia vào cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn và có thẻ thành viên Name.UAH.Engineer.vn

Các tổ chức giáo dục

Từ ngày 22/10/2021 - 2/3/2022: Học tại trường Trung học cơ sở ABC

Từ ngày 2/3/2022 đến nay: học tại trường đại học ABC

Các doanh nghiệp

Từ ngày 22/10/2021 - 2/3/2022: tham gia vào công ty TNHH UAH

Từ ngày 2/3/2022 đến nay: tham gia vào công ty cổ phần ABC

Các tổ chức khác

Từ ngày 22/10/2021 - 2/3/2022: tham gia vào Đoàn thanh niên

Từ ngày 2/3/2022 đến nay: tham gia vào tổ chức phi chính phủ ABC