Tiểu sử

Your Name

YourName.Bidanh.com

Trang tiểu sử này được tạo và cập nhật bởi History.vn cho những ai có nhân hiệu Ename.vn. Vui lòng cảnh báo những thông tin sai sự thật trên website này cho Report.History.vn để chúng tôi điều chỉnh kịp thời. 

Thông tin

Họ Tên: Your Full NAME

Website / bí danh: YourNAME.BiDanh.com

Ename: YourName.Ename.vn

Tiểu sử: YourNAME.History.vn

Danh tiếng: YourNAME.Repute.vn

Đã xuất bản: YourNAME.Publication.vn

Năng lực: YourNAME.Degree.vn

Thành tích: YourNAME.Prize.vn

Đã tài trợ: YourNAME.Sponsor.vn

Lời tiễn biệt: YourNAME.RIP.vn


Các tổ chức đã tham gia

Danh sách các tổ chức trong trang này do thành viên này yêu cầu History.vn cập nhật. Những tổ chức khác không có mặt trong trang này nhưng tự tạo tên miền Name.Domain.com thì có thể đó là thẻ thành viên giả mạo vì chưa được sự thừa nhận chính thức của thành viên này.

Đã tham gia các cộng đồng

Khi thành viên tham gia vào các cộng đồng tại List.Ename.vn thì sẽ được History.vn cập nhật các thẻ chức danh nghề nghiệp vào phần này như Name.Engineer.vn

Name.UAH.Student.vn - Thành viên của cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022

Name.Student.vn - Thành viên của cộng đồng sinh viên Student.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022

Name.UAH.Engineer.vn - Thành viên của cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn từ ngày 22/10/2022 đến nay

Name.Engineer.vn - Thành viên của cộng đồng kỹ sư Engineer.vn từ ngày 22/10/2022 đến nay

Name.ABC.Engineer.vn - Thành viên của cộng đồng kỹ sư ABC.Engineer.vn từ ngày 22/10/2022 đến nay. Xem lưu bút của tổ chức này tại ABC.Engineer.vn/luubut-yourname

Đã tham gia các tổ chức khác

Nếu tổ chức ABC.vn tạo thẻ thành viên dạng tên miền YourName.ABC.vn thì các tên miền đó sẽ được thành viên cập nhật vào phần này. Lưu ý phần YourName phải trùng với nhân hiệu YourName.Ename.vn

Name.ABC.vn - Thành viên của tổ chức ABC.vn từ ngày 22/10/2018 đến 22/10/2022

Những người thân thích

Người thân

Cha ruột: Name.Architect.vn - Full Name

Mẹ ruột: Name.Lecturer.vn - Full Name

Anh trai: Name.Engineer.vn - Full Name

Chị gái: Name.Teacher.vn - Full Name

Cố vấn

Name.Architect.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.Lecturer.vn - Full Name từ 4/1998 đến 7/2006

Name.Engineer.vn - Full Name từ 4/2006 cho đến nay

Sư phụ

Name.Architect.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.Lecturer.vn - Full Name từ 4/1998 đến 7/2006

Name.Engineer.vn - Full Name từ 4/2006 cho đến nay

Đệ tử

Name.Student.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.UAH.Architec.vn - Full Name từ 4/1998 cho đến nay

Bạn bè và đồng nghiệp

Name.Student.vn - Full Name 

Name.UAH.Architec.vn - Full Name