Những người thân thiết

Có ảnh hưởng nhất đến người này

Những thông tin này được cung cấp bởi tác giả. Trang này chỉ cập nhật những người đã có nhân hiệu Ename.vn vì tên truyền thống không thể chỉ đích danh một ai cả.

Người thân trong gia đình

Cha ruột: Name.Architect.vn - Full Name

Mẹ ruột: Name.Lecturer.vn - Full Name

Anh trai: Name.Engineer.vn - Full Name

Chị gái: Name.Teacher.vn - Full Name

Những người cố vấn

Name.Architect.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.Lecturer.vn - Full Name từ 4/1998 đến 7/2006

Name.Engineer.vn - Full Name từ 4/2006 cho đến nay

Những người sư phụ (Mentor)

Name.Architect.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.Lecturer.vn - Full Name từ 4/1998 đến 7/2006

Name.Engineer.vn - Full Name từ 4/2006 cho đến nay

Những người đệ tử (Mentee)

Name.Student.vn - Full Name từ 4/1986 đến 7/1998

Name.UAH.Architec.vn - Full Name từ 4/1998 cho đến nay

Bạn bè và đồng nghiệp thân thiết

Name.Student.vn - Full Name

Name.UAH.Architec.vn - Full Name