Danh tiếng

YourName.Repute.vn


Bạn có thể truy cập nhanh và chia sẻ trang này bằng tên miền YourName.Repute.vn

Những người tiến cử

Thành viên này được tiến cử tham gia phong trào Thức Giấc bởi những thành viên sau:

Name1.BiDanh.com/gioithieu-yourname (12/3/2020)

Name2.BiDanh.com/gioithieu-yourname (12/3/2020)

Name3.BiDanh.com/gioithieu-yourname (12/3/2020)

Lưu bút của mọi người

Dưới đây là lưu bút của những người đã từng học tập và làm việc cùng thành viên này:

Name1.BiDanh.com/luubut-yourname (12/3/2020)

Name2.BiDanh.com/luubut-yourname (12/3/2020)

Name3.BiDanh.com/luubut-yourname (12/3/2020)

Lưu bút của các tổ chức

Dưới đây là lưu bút của những tổ chức mà thành viên này đã từng tham gia:

Brand1.Assoc.vn/luubut-yourname (12/3/2020)

Brand2.Assoc.vn/luubut-yourname (12/3/2020)

Brand3.Assoc.vn/luubut-yourname (12/3/2020)

Đã bảo lãnh

Ngày 12/3/2021 Đã bảo lãnh cho Name3.UAH.Engineer.vn vào UAH.Engineer.vn

Ngày 12/3/2021 Đã bảo lãnh cho Name3.UAH.Engineer.vn vào UAH.Engineer.vn

Được bảo lãnh

Được Name2.UAH.Engineer.vn bảo lãnh vào UAH.Engineer.vn

Người bảo lãnh Name2.UAH.Engineer.vn (bên phải) và người được bảo lãnh YourName.bidanh.com (bên trái)

Ngày 12/2/2021 được bảo lãnh vào cộng đồng kỹ sư ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.Engineer.vn bởi Name2.UAH.Engineer.vn :

"Tôi xin bảo lãnh cho thành viên YourName.bidanh.com vào cộng đồng UAH.Engineer.vn với tư cách là thành viên chính thức của cộng đồng này. Tôi xác nhận YourName.Bidanh.com đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn vào tháng 11 năm 2008 và đã hành nghề kỹ sư trong các công ty xây dựng từ đó đến nay. Tôi đã từng làm việc cùng YourName.bidanh.com trong một số dự án và xác nhận người này có đủ năng lực hành nghề của một kỹ sư xây dựng. Tôi xin chịu sự kỷ luật của ban kỷ luật Warning.vn nếu những thông tin trên đây là sai sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm liên đới về những hậu quả do YourName.bidanh.com gây ra trong cộng đồng UAH.Engineer.vn."

Được Engineer.vn bảo lãnh vào HaNoi.Engineer.vn

Ngày 12/2/2021 được bảo lãnh vào cộng đồng kỹ sư Hà Nội HaNoi.Engineer.vn bởi Engineer.vn :

Xem quyết định bảo lãnh tại đây