Thư cảm tạ nhà tài trợ

 YourName.bidanh.com

Link share: YourNAME.Sponsor.vn

Trang này chỉ cập nhật những khoản tài trợ của thành viên này cho các dự án được ươm mầm từ VuonUom.ThucGiac.com và không cập nhật các khoản tài trợ của thành viên này cho các tổ chức khác. 

Các khoản tài trợ của YourName.bidanh.com

Tổng số tiền đã tài trợ: 62.000.000 đồng

Bao gồm: