Thư cảm tạ

Thành viên YourName.Bidanh.com đã tài trợ cho phong trào Việt Nam Thức Giấc

YourName.Sponsor.vn

Bạn có thể truy cập nhanh và chia sẻ trang này bằng tên miền YourName.Sponsor.vn

Trang này chỉ cập nhật những khoản tài trợ của thành viên này cho các dự án của phong trào Việt Nam Thức Giấc

Đã tài trợ cho phong trào Việt Nam Thức Giấc

Ngày 12/3/2020 đã tài trợ cho Ename.vn 500.000.000 đồng để sở hữu bộ tên miền nhân hiệu YourName.Ename.vn

Ngày 2/4/2020 đã ủng hộ cho ThucGiac.com 3.000.000 đồng

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

Hoạt động thứ nhất

Mô tả về hoạt động

Hoạt động thứ nhì

Mô tả về hoạt động