Thư cảm tạ nhà tài trợ

 YourName.ename.vn

Link: YourNAME.Sponsor.vn

Trang này chỉ cập nhật những khoản tài trợ của thành viên này cho các tổ chức có liên kết với Sponsor.vn

Các khoản tài trợ của YourName.ename.vn

Tổng số tiền đã tài trợ: 152.000.000 đồng

Bao gồm:

Tài trợ cho CaoKien.com: 90.000.000 đồng

Các khoản tài trợ phí dịch vụ: