Đã ủng hộ và tài trợ


Trang này tổng hợp tất cả các khoản ủng hộ và tài trợ của thành viên này cho các tổ chức có liên kết với History.vn

Đã ủng hộ cho Tên điện tử Ename.vn

Ngày 12/3/2020 đã ủng hộ cho Tên điện tử Ename.vn 5.000.000 đồng

Ngày 2/4/2020 đã ủng hộ cho Tên điện tử Ename.vn 3.000.000 đồng

Đã ủng hộ cho Cộng đồng Designer.vn

Ngày 12/3/2020 đã ủng hộ cho Cộng đồng Designer.vn 5.000.000 đồng

Ngày 2/4/2020 đã ủng hộ cho Cộng đồng Designer.vn 3.000.000 đồng

Đã ủng hộ cho Cộng đồng Architect.vn

Ngày 12/3/2020 đã ủng hộ cho Cộng đồng Architect.vn 5.000.000 đồng

Ngày 2/4/2020 đã ủng hộ cho Cộng đồng Architect.vn 3.000.000 đồng